Onderzoek

Maak kennis met de LOF onderzoekers

Onderzoek binnen LOF wordt uitgevoerd door een team van leraar-onderzoekers. Deze onderzoekers monitoren ieder schooljaar hoe LOF bijdraagt aan de ontwikkeling van leraren en aan krachtig leraarschap. De LOF onderzoekers stellen zich graag aan je voor.

De rol van de leraar bij onderwijsvernieuwing: een verkenning in het po, vo en mbo

Om meer kennis op te doen over de rol van leraren in het po, vo en mbo bij onderwijsvernieuwingen is in opdracht van het LerarenOntwikkelFonds (LOF) een verkenning uitgevoerd. Het is een verkenning naar onderwijsvernieuwing, van ontstaan tot realisatie. Het gaat zowel om LOF-trajecten als vernieuwingen buiten het LOF. In deze verkenning naar onderwijsvernieuwing staan de volgende (deel) vragen centraal:

  • Hoe komen onderwijsvernieuwingen over het algemeen tot stand?
  • Worden leraren bij onderwijsvernieuwingen van bovenaf/vanuit de leiding betrokken en zo ja, op welke wijze? Aan welke voorwaarden moet worden voldaan om deze onderwijsvernieuwingen te laten slagen?
  • Hoe worden teams en leidinggevenden betrokken bij vernieuwingen van onderaf/van leraren? Aan welke voorwaarden moet worden voldaan om deze onderwijsvernieuwing te laten slagen?
  • Welke dynamiek is er bij de implementatie van onderwijsvernieuwingen tussen schoolbestuur, leidinggevenden en leraren en tussen leraren onderling?
  • Welk leerproces maken leraren bij onderwijsvernieuwingen door?

De verkenning bestaat uit twee delen. Eerst wordt de theorie kort toegelicht. Wat weten we uit eerdere onderzoeken bijvoorbeeld over de rol van leraren bij onderwijsvernieuwingen en de impact hiervan op leraren? In het tweede deel van de notitie wordt ingegaan op de praktijkervaringen van de geïnterviewde gesprekspartners. De verkenning sluit af met tien aanbevelingen voor onderwijsvernieuwing.

Lees het onderzoeksrapport

Tevredenheidsonderzoek leraren LOF

In opdracht OCW een onderzoek uitgevoerd naar de waarde van LOF. Met een positieve uitkomst als gevolg: LOF doet de leraar goed!

Drie jaar LOF: infographic krachtig leraarschap

Leraar-onderzoekers hebben sinds de start van LOF jaarlijks onderzocht hoe LOF bijdraagt aan de ontwikkeling van leraren en krachtig leraarschap.

De uitkomsten van drie onderzoeken gedurende schooljaren 2016/2017, 2017/2018 en 2018/2019  zijn samengevat in een infographic.

Of lees een analyse van drie jaar onderzoeken in een uitgebreidere samenvatting:

LOF monitor 2018-2019

In de monitor onderzoeken de leraaronderzoekers van Fonds (LOF) het effect van het LOF-traject op de deelnemers, hun omgeving en hun initiatieven. Ook brengen ze  de stimulerende en belemmerende factoren die een rol spelen bij de realisatie van LOF-initiatieven in kaart. Met de inzichten uit de monitor kan het LOF zich verder ontwikkelen. Deze monitor maakt deel uit van drie jaar onderzoek, samen met de verdiepende onderzoeken naar netwerkvorming rond de LOF-leraar en duurzame implementatie van LOF-initiatieven in de school.

LOF monitor 2017 -2018

In het vervolgonderzoek LOF voor de leraar 2.0 zijn de leraren van de LOF onderzoeksgroep behalve van de meerwaarde van een LOF-traject ook ingegaan op twee deelthema’s. In 2017 -2018 zijn de eerste LOF trajecten afgerond, waardoor het mogelijk was om in te gaan op de duurzame implementatie van de LOF trajecten na afloop van hun traject. Daarnaast onderzochten de leraren van de LOF onderzoeksgroep de bijdrage van LOF aan de vorming van lerende netwerken onder leraren.

LOF monitor 2016-2017

In het evaluatieonderzoek LOF voor de leraar gaan de leraren van de LOF onderzoeksgroep in op de invloed van het LOF-traject op de invoering van onderwijsinnovaties en de ontwikkeling van krachtig leraarschap. Ze onderzochten welke factoren binnen het LOF-traject en binnen de schoolcontext volgens deelnemers bijdragen aan de implementatie van onderwijsinnovaties en de ontwikkeling binnen de school en welke factoren belemmeren.

Procesevaluatie LOF 2016

SEO Economisch Onderzoek deed in december 2016 een procesevaluatie van de aanvraagprocedure voor LOF en hoe de begeleiding en uitvoering door deelnemende leraren werd ervaren en beoordeeld.