Jurybeoordeling

Het LerarenOntwikkelFonds is mogelijk gemaakt dankzij de subsidieregeling van het Ministerie van OCW. De initiatieven van leraren aangeboden aan het LOF worden beoordeeld door een daartoe ingerichte jury, bestaande uit leraren. De jury handelt in overeenstemming met de in de regeling opgenomen bewoordingen en beoordeelt de voorstellen aan de hand van de criteria zoals deze staan vermeld in deze regeling.

Iedere aanvraag die door de jury op de volgende vier punten voldoende wordt bevonden wordt goedgekeurd:

  1. de mate waarin de activiteiten bijdragen aan de ontwikkeling van het onderwijs en/of de mate waarin de activiteiten innovatief en creatief zijn binnen de context waar de leraar werkzaam is;
  2. de mate waarin de leraar en de leraren in zijn directe omgeving een leerproces gaan doormaken en/of de mate waarin de activiteiten bijdragen aan de versterking van de beroepsgroep;
  3. de mate waarin de activiteiten door leraren zelf worden uitgevoerd;
  4. de kosten van de activiteiten staan in een redelijke verhouding tot de voorgenomen doelstellingen en de daarvan te verwachten resultaten.

Als een aanvraag op één van de vier punten onvoldoende wordt bevonden, wordt deze afgewezen. Let op: de eerste twee punten zijn ‘en/of’ criteria, dit betekent dat voor ieder criterium minstens één van beide voldoende moet worden bevonden door de jury. Door de jury goedgekeurde aanvragen worden in volgorde van binnenkomt voorgelegd aan de minister, die kent de subsidie aan aanvragen toe voor zover het budget van de subsidieregeling toereikend is.

Om te zorgen dat de jury zich een goed beeld van kan vormen worden de volgende vragen in het aanvraagformulier opgenomen:

  • Beschrijf kort de doelstelling(en) en de werkwijze van het initiatief.
  • Wat is de meerwaarde van het initiatief ten opzichte van de bestaande situatie en wie gaat er van profiteren?
  • In hoeverre draagt dit initiatief bij aan de ontwikkeling van het onderwijs?
  • In hoeverre is dit innovatief en creatief binnen de context waarin je jouw idee wilt uitvoeren?
  • Op welke manier draagt dit initiatief bij aan het leerproces van jouzelf en de leraren in je directe omgeving?
  • Hoe draagt het initiatief bij aan de versterking van de beroepsgroep leraren?

In de eerste en tweede beoordelingsronde worden van de goedgekeurde voorstellen maximaal 100 initiatieven toegelaten tot het programma. De overige voorstellen worden in de volgende ronde als eerste meegenomen.

Bij afkeuring van het voorstel kan de indiener contact opnemen met een coach van het LOF om te onderzoeken of, en op welke wijze, het voorstel verbeterd kan worden. Eventueel kan het voorstel bij een volgende ronde opnieuw worden ingediend.