Bijdrage van LOF aan vorming netwerken pionierende leraren [infographic]

Een van de doelstellingen van LOF betreft het leveren van een bijdrage aan het ontstaan van (innovatie) netwerken van leraren. Daarnaast wordt het opbouwen van netwerken gezien als een kwaliteit om krachtig leraarschap te initiëren en te bevorderen. De leraren van de LOF onderzoeksgroep vroegen aan LOF leraren of zij gebruik maakten van lerende netwerken om hun onderwijsinnovatie te realiseren en welke redenen zij hebben om aan lerende netwerken deel te nemen.

Deelonderzoek LOF monitor 2.0

Het onderzoek Netwerken is onderdeel van de LOF monitor 2.0, het onderzoek dat de leraren van de LOF onderzoeksgroep in 2018 uitvoerden. De leraren van de LOF onderzoeksgroep deden onderzoek naar de ontwikkeling van lerende netwerken onder LOF leraren en op welke manier die netwerken bijdragen aan de realisatie van de onderwijsinnovatie van de leraar.

Context onderwijsinnovatie bepalend

LOF-leraren geven overwegend aan dat deelname aan LOF bijdraagt aan netwerkvorming.
Het onderzoek wijst uit dat de context waarbinnen de onderwijsinnovatie plaatsvindt
bepalend is voor de mate waarin leraren netwerken opbouwen en het niveau waarop zij
dat doen. Leraren zetten netwerken hoofdzakelijk functioneel in, ten behoeve van een
directe bijdrage aan de realisatie van hun project.
Het niveau van het LOF initiatief (team, school en school-overstijgend) bepaalt de mate
waarin LOF leraren de behoefte hebben om gebruik te maken van netwerken, netwerken
uit te bouwen en te onderhouden, alsook de aard van het netwerk. Zo spelen netwerken
een belangrijkere rol bij LOF-initiatieven die plaatsvinden buiten de eigen schoolcontext.

Spanningsveld

Het deelonderzoek Netwerkvorming maakt een spanningsveld zichtbaar: aan de ene kant
de ambitie van LOF om een breed netwerk van pionierende leraren te organiseren, aan de
andere kant het functionele gebruik van leraren van het netwerk alleen wanneer hij of zij
daar behoefte aan heeft. Die netwerken zijn daardoor vaak homogeen van aard, met
mensen uit eigen schoolcontext. Te veel gelijkenis en nabijheid in het netwerk kunnen een

belemmerende invloed hebben op innovatiekracht van het netwerk. Een LOF coach kan
hier een rol in spelen door onbekende en verschillende mensen bij elkaar te brengen.

Downloads

Meer informatie

Arda Droppers, leraar-onderzoeker | lof@caop.nl