Reglement LOF 2018-2019

In dit reglement vind je de voorwaarden voor deelname. Door het indienen van jouw initiatief ga je akkoord met deze voorwaarden.

1. LerarenOntwikkelFonds

De subsidieregeling het LerarenOntwikkelFonds (LOF) stelt PO-, SO- en VOleraren in staat een eigen creatief en ambitieus initiatief voor beter onderwijs te ontwikkelen en te delen met een netwerk van gelijkgestemde collega’s. Het LOF doet dit door het verstrekken van financiering en biedt begeleiding middels leerbijeenkomsten, coaching, een podium en een netwerk van onderwijsvernieuwers.

Het LOF ondersteunt en verbindt initiatieven van leraren die bijdragen aan een verdieping en versterking van het leraarschap. Initiatieven kunnen zowel pedagogisch-didactisch van aard zijn als meer gericht op vakinhoudelijke vraagstukken. Ook initiatieven rondom kennisdeling passen binnen de doelstelling van het fonds. Het LOF wordt georganiseerd door CAOP en ondersteund door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Bijdragen in het kader van het LOF worden uitsluitend verstrekt conform dit reglement.

2. Aanvraagprocedure

Aanvragen kunnen uitsluitend worden ingediend via het aanvraagformulier voor het programma van het LOF. Voor het aanmelden van een initiatief is toestemming door of namens het bevoegd gezag noodzakelijk. Hiertoe dient een door de leraar getekende verklaring bij het formulier te worden geüpload.

Na ontvangst van een volledig en correct ingevuld aanvraagformulier ontvangt de indiener een bevestiging van ontvangst en informatie over de verdere procedure. De bevestiging wordt uitsluitend per e-mail verstuurd naar het in de aanvraag vermelde e-mailadres van zowel de aanvragende leraar als het bevoegd gezag. Mocht een aanvrager geen bevestiging van ontvangst hebben gekregen, dan dient deze daar zelf in de daaropvolgende week melding van te maken bij CAOP (lof@caop.nl) Voor inlichtingen en adviezen over het invullen en indienen van een aanvraagformulier kan informatie worden ingewonnen door een mail te sturen aan lof@caop.nl.

3. Selectiemomenten

Het schooljaar 2018-2019 kent drie selectiemomenten (van 13 augustus 2018 tot 17 september 2018, van 18 september 2018 tot 22 januari 2019, van 23 januari 2019 tot 16 april 2019). Ingezonden aanvragen vóór deze data worden vlak na deze data behandeld. 5 à 6 weken daarna krijg je uitsluitsel over jouw LOF-aanvraag.

4. Selectieprocedure

 1. Toetsing. Aanvragen worden getoetst aan de hand van de criteria uit de subsidieregeling LerarenOntwikkelFonds (punt 6 van dit reglement).
 2. Jury. Per selectiemoment organiseert CAOP een jurybijeenkomst. Per sector (po en vo) wordt er een aparte jury samengesteld bestaande uit leraren uit de desbetreffende sector. Uitzondering: aanvragen uit het so worden beoordeeld door de po-jury. De jury beoordeelt alle aanvragen op volgorde van binnenkomst aan de hand van het beoordelingskader dat is gebaseerd op de criteria zoals omschreven in de subsidieregeling.
  De jury nomineert alle voldoende beoordeelde initiatieven voor toelating tot de regeling, voor zover het subsidieplafond dit toelaat. Vervolgens besluit de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, op basis van het juryrapport, welke initiatieven definitief worden gehonoreerd.
 3. Afwijzing. Afwijzing gebeurt met verwijzing naar de criteria waarop het initiatief door de jury onvoldoende is bevonden. Indieners van een afgewezen initiatief kunnen gebruikmaken van de begeleiding van een coach van het LOF om de aanvraag te verbeteren. Deze aanvraag kan bij een volgend moment weer worden ingediend.
 4. Verantwoording. Deelnemers waarbij één of meer criteria als onvoldoende worden beoordeeld door de jury ontvangen per mail een korte toelichting per criterium. Verder legt CAOP geen verantwoording af over de door de jury gemaakte keuzes. Met de jury kan niet gecorrespondeerd worden.

5. Voorwaarden

Bij de toelating tot het programma gelden een aantal voorwaarden. Deze zijn:

 1. Ten minste acht uren per week werkzaam als leraar (onderwijs geven aan leerlingen in het po, so of vo).
 2. Deelnemen aan de door CAOP verplicht gestelde activiteiten in het kader van de subsidieregeling en onderzoek naar het LOF. Daarnaast waar mogelijk deelname aan andere activiteiten, bijdragen aan kennisdeling, zowel binnen het netwerk van het LOF als in het eigen netwerk.
 3. De activiteiten worden uiterlijk uitgevoerd in het tweede schooljaar na de subsidieverstrekking.
 4. Regelmatig de voortgang van het eigen initiatief bespreken met de eigen coach en tijdens de LOFLabs.
 5. Resultaten van het initiatief, evenals kennis en ervaringen die tijdens het proces worden opgedaan, zoveel mogelijk zelf openbaar maken en deze op verzoek beschikbaar stellen aan derden. Daartoe wordt onder meer een deel van de website van het LOF door de leraar zelf ingevuld.
 6. Vermelding, waar het mogelijk en relevant is, dat het initiatief mogelijk is gemaakt door het LOF en CAOP.
 7. Het is niet toegestaan een initiatief te relateren aan een (eigen) bedrijf. Tot een jaar na de afronding van het initiatief mogen geen commerciële activiteiten ontplooid worden op basis van het initiatief.
 8. Het is niet toegestaan om een aanvraag te doen voor een al bestaand initiatief, wel voor de doorontwikkeling van een bestaand initiatief. Alleen de kosten die betrekking hebben op de doorontwikkeling mogen deel uit maken van de begroting van het ingediende initiatief.
 9. De aan het initiatief toegekende subsidie kan alleen worden aangewend voor activiteiten die gericht zijn op:
  1. de vernieuwing en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs;
  2. het versterken van de professionalisering van leraren;
  3. het versterken van de beroepsgroep.
 10. De aanwending van de subsidie moet gericht zijn op een duurzaam effect. Uitvoering van onderwijsactiviteiten kan in principe niet uit de subsidie worden bekostigd, tenzij een van het regulier onderwijsproces uitgezonderd experiment noodzakelijk is als voorbereiding op reguliere inbedding in het onderwijsprogramma.
 11. De toelating tot het programma is persoonsgebonden en niet overdraagbaar.
 12. Afwezigheid bij de LOFLabs is alleen toegestaan als er sprake is van ziekteverlof dan wel zeer bijzondere persoonlijke omstandigheden. Dit dient persoonlijk gemeld te worden bij de coach door de leraar of zijn/haar leidinggevende. Omdat het een persoonlijk traject is, is vervanging tijdens de LOFLabs niet mogelijk.
 13. Bij het niet nakomen van één of meer van deze voorwaarden, voor of tijdens het traject, kan de subsidie worden teruggevorderd.

6. Toetsingscriteria

Een aanvraag wordt door de jury in ieder geval getoetst op onderstaande criteria. Voor meer informatie over de toetsing bekijk het beoordelingskader:

 1. De mate waarin de activiteiten bijdragen aan de ontwikkeling van het onderwijs en/of de mate waarin de activiteiten innovatief en creatief zijn binnen de context waar de leraar werkzaam is;
 2. De mate waarin de leraar en de leraren in zijn directe omgeving een leerproces gaan doormaken en/of de mate waarin de activiteiten bijdragen aan de versterking van de beroepsgroep;
 3. De mate waarin de activiteiten door leraren zelf worden uitgevoerd;
 4. De kosten van de activiteiten staan in een redelijke verhouding tot de voorgenomen doelstellingen en de daarvan te verwachten resultaten.

Aanvragen dienen inhoudelijk en financieel voldoende te zijn onderbouwd om een volwaardige afweging op bovenstaande criteria te maken. Aanvragen die naar de mening van de jury onvoldoende zijn onderbouwd worden zonder weging van de criteria afgewezen.

Een leraar kan pas 18 maanden nadat hij een positief besluit heeft gekregen op een subsidieaanvraag in het kader van deze regeling weer in aanmerking komen voor nieuwe subsidie in het kader van deze regeling.

7. Begeleiding

Het LOF ondersteunt leraren met het uitwerken van hun initiatief voor beter onderwijs. Deelnemers ontvangen een jaar lang begeleiding in de vorm van:

 • LOFLabs. In drie verplichte leerbijeenkomsten komen alle deelnemers (deels per groep) samen. Hierin wordt ervaring uitgewisseld, kennis en inspiratie opgedaan en de voortgang besproken. De LOFLabs duren de gehele dag (neem deze dagen dus in ieder geval op in de begroting). Het is niet toegestaan om een collega mee te nemen naar het LOFLab, ook niet als deze collega betrokken is bij jouw initiatief. De enige uitzondering hierop is het tweede LOFLab waarbij het verplicht is om met je direct leidinggevende te komen.
 • Een financiële bijdrage met een minimum van €4000,- en een maximum van € 75.000,-, bijvoorbeeld om uren vrij te kopen waarin gewerkt wordt aan de ontwikkeling van het initiatief.
 • Coaching. Voor gehonoreerde initiatieven wordt in groepsverband een vaste coach benoemd. De coach denkt gedurende de looptijd van het programma mee, begeleidt de deelnemers in het proces van het opzetten van het initiatief en is ook tussentijds bereikbaar voor tips en adviezen.
 • Netwerk van collega-vernieuwers. Deelnemers worden gestimuleerd en gefaciliteerd om van en met elkaar te leren binnen het netwerk van deelnemers. Deze community heeft een prominente plek op de website.
 • Podium. Naast een digitaal podium (de website) krijgen deelnemers de kans hun initiatieven te presenteren, uit te wisselen en aan te scherpen tijdens o.a. het Lerarencongres (red. het Lerarencongres is, vanwege op opheffing van de Onderwijscoöperatie (OC), gestopt)

8. Financiën en verantwoording van gemaakte kosten

 1. De subsidie wordt beschikbaar gesteld via de administratie van het bevoegd gezag van de school.
 2. De aanvrager heeft de zeggenschap over het bedrag, de administratie van het bevoegd gezag beheert het geld. De besteding van de subsidie draagt te allen tijde bij aan het realiseren van het initiatief.
 3. Materiële zaken die gekocht worden van het budget worden geen privé-eigendom van de aanvrager maar eigendom van de school.
 4. Kosten of verplichtingen die eerder zijn aangegaan dan de toekenning van de subsidie kunnen niet uit de subsidie worden bekostigd.
 5. Financiële verantwoording vindt conform de wettelijke regeling plaats en geschiedt via de jaarrekening van het bevoegd gezag.
 6. In deze subsidieregeling wordt bij de inzet van personeel uitgegaan van het vervangingsprincipe. In de begroting worden de uren opgenomen die de leraar en zijn collega’s nodig hebben voor de uitvoering van het initiatief. Het LOF vergoedt deze kosten op basis van een standaard gebaseerd op een gemiddelde van de directe vervangingskosten in de sector. Dit tarief komt overeen met het tarief zoals is vastgesteld door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in het kader van de regeling G.O.- en vakbondsfaciliteiten, geldend op 31 juli voorafgaand aan het schooljaar waarin de aanvraag is gedaan.
 7. Naast uren voor leraren kunnen ook uren voor andere collega’s, leidinggevenden of OOP-ers opgevoerd worden. Het LOF hanteert als voorwaarde dat initiatieven voornamelijk door leraren worden uitgevoerd. Voor alle uren wordt hetzelfde tarief gehanteerd.
 8. Indien het initiatief wordt gerealiseerd samen met leraren (en/of andere medewerkers) van andere scholen (ook onder een ander bevoegd gezag) kan het betreffende deel van de subsidie overgedragen worden naar de andere school. Deze school verantwoordt de besteding daarvan dan weer in de eigen jaarrekening.
 9. Maximaal 10% van de toegekende subsidie mag besteed worden aan inhuur van derden.
 10. Maximaal 20 % én ten hoogste € 7.500,- van de toegekende subsidie mag besteed worden aan materiële kosten.

9. Aanpassing voorwaarden

Deze voorwaarden kunnen worden aangepast. Geldig is de meest recente versie die op deze pagina gepubliceerd is. Wijzigingen zullen geen invloed hebben op al verleende of toegekende subsidiebedragen.

Utrecht, augustus 2017