Voorwaarden Onderwijs Pioniers MBO 2019-2020

1. Onderwijs Pioniers MBO

Het programma Onderwijs Pioniers MBO stelt leraren in staat om met behulp van budget, begeleiding, een netwerk en een podium, een idee voor hun onderwijs te realiseren en te delen. Het gaat om initiatieven van leraren die bijdragen aan een verdieping en versterking van het leraarschap. Initiatieven kunnen zowel pedagogisch-didactisch van aard zijn als meer gericht op vakinhoudelijke vraagstukken.
Onderwijs Pioniers MBO is gelieerd aan het LerarenOntwikkelFonds. Het LerarenOntwikkelFonds is alleen beschikbaar voor leraren in het po en vo. Per 1 januari 2019 ligt de uitvoering van het LerarenOntwikkelFonds en Onderwijs Pioniers MBO in handen van Stichting Centrum voor Arbeidsverhouding (verder: CAOP).

2. Aanvraagprocedure

Aanvragen kunnen uitsluitend worden ingediend via het aanmeldformulier voor het programma Onderwijs Pioniers MBO (weer mogelijk van 23 januari 2019 tot en met 16 april 2019).

Na ontvangst van een volledig en correct ingevuld formulier krijgt de indiener een bevestiging van ontvangst. De bevestiging wordt uitsluitend per e-mail verstuurd naar het in de aanvraag vermelde e-mailadres. Mocht een aanvrager geen bevestiging van ontvangst hebben gekregen, dient deze daar zelf in de daaropvolgende week melding van te maken. Voor inlichtingen en adviezen over het invullen en indienen van een deelnameformulier kan contact worden opgenomen met lof@caop.nl

3. Tijdstip aanvraag

Van 23 januari 2019 tot en met 16 april 2019 kunnen aanvragen worden gedaan.

4. Selectieprocedure

A. Toetsing.
De aanvraag wordt getoetst aan de algemene criteria van het programma Onderwijs Pioniers MBO (zie onder punt 6 van deze voorwaarden).

B. Voorselectie.
Het programmateam maakt een voorselectie op basis van de algemene voorwaarden.

C. Jury.
CAOP organiseert vervolgens een jurybijeenkomst. De jury zal bestaan uit leraren die werken in het mbo. De jury selecteert uiteindelijk of een initiatief gehonoreerd wordt voor deelname aan het Pioniersprogramma. Hierbij zullen zij de toetsingscriteria uit artikel 6 hanteren. Voorafgaand aan het juryproces wordt een voorstel getoetst op de voorwaarden zoals omschreven in artikel 5.

D. Verkennend gesprek.
Met de deelnemers van geselecteerde initiatieven vindt een verkennend gesprek plaats. Dit gesprek wordt gevoerd door een van de coaches. Tijdens dit gesprek wordt het voorstel besproken. Na het gesprek kunnen partijen wederzijds nog besluiten om van deelname af te zien.

E. Bezwaar.
CAOP hoeft geen verantwoording af te leggen over de gemaakte keuzes. Er is geen bezwaar- of beroepsprocedure mogelijk en over de uitslag?kan niet worden gecorrespondeerd.

5. Voorwaarden bij toekenning

Bij de toelating tot het programma geldt een aantal voorwaarden. Deze zijn:

A. De vergoeding van €4.000,- voor de realisatie van het Pioniersproject wordt in twee termijnen beschikbaar gesteld aan de administratie van de school of het bevoegd gezag. De eerste termijn wordt voldaan ná het eerste LOF-lab, de tweede termijn volgt na afronding van het project.

B. De school krijgt het geld in beheer, de leraar die het idee ingediend heeft de zeggenschap over de middelen.

C. Tussentijds wordt tijdens de LOF-labs, en individueel met de persoonlijke coach, de voortgang besproken.

D. Na afloop van het Pioniersproject wordt de kennis en ervaring die is opgedaan gedurende het jaar, gedeeld via een verslag. In dit verslag worden ook adviezen voor gebruik aan het veld teruggegeven. Dit verslag dient uiterlijk 15 september 2020 gereed te zijn en het wordt geplaatst op de website van het LerarenOntwikkelFonds en/of Leraar24.

E. Als de ontwikkeling van het project tussentijds gestaakt wordt, wordt het budget (dat nog niet is besteed) teruggevorderd.

F. De deelnemer stelt de resultaten van het project, evenals kennis en ervaringen die bij het project zijn opgedaan, zoveel mogelijk beschikbaar aan derden. Daartoe wordt onder meer een deel van de website van het LerarenOntwikkelFonds door de deelnemers zelf ingevuld.

G. De deelnemer vermeldt, waar het mogelijk en relevant is, dat het desbetreffende project mogelijk is gemaakt door Onderwijs Pioniers MBO.

H. Het is niet toegestaan om binnen een jaar commerciële activiteiten te ontplooien rondom het Pionierstraject en/of aan te sluiten bij een commercieel initiatief.

I. De deelnemer krijgt een coach, een begeleidingstraject en drie LOF-labs. Deelname aan deze LOF-labs, en werken aan bijbehorende opdrachten, is verplicht. Deelname van de leidinggevende aan het tweede LOF-lab is eveneens verplicht. De datum voor deze dag wordt bij het introductiegesprek bekend gemaakt.

J. Het traject is persoonsgebonden en niet overdraagbaar.

K. Eventuele noodzakelijke afwezigheid bij de LOF-labs moet minimaal een week van te voren worden aangekondigd met een legitieme reden. Omdat het een persoonlijk traject is, is vervanging niet mogelijk. Zie voor de financiële gevolgen van afwezigheid artikel 8.

L. Met het indienen van een aanvraag, gaat de deelnemer ermee akkoord dat het CAOP een persoonlijk profiel van de deelnemer, inclusief profielfoto, op de site van het LerarenOntwikkelFonds publiceert. De deelnemer verklaart een passende profielfoto aan te leveren, nadat de aanvraag is goedgekeurd, en bij te dragen aan het actueel houden van zijn/haar profiel. Als de deelnemer zwaarwegende bezwaren heeft tegen het publiceren van een profielfoto, dient dit uitgelegd te worden in het veld ‘Ruimte voor opmerkingen’ van het aanmeldformulier. Deze opmerking wordt behandeld en er zal een afweging gemaakt worden of de aanvraag zonder instemming met bovenstaande in behandeling wordt genomen. Tegen de uitslag van die beslissing kan geen bezwaar aangetekend worden.

M. Bij het niet nakomen van één of meer van deze voorwaarden tijdens het traject zal het bedrag van € 4.000 worden teruggevorderd.

6. Toetsingscriteria

Een aanvraag wordt in ieder geval getoetst op onderstaande criteria:

Inhoud

A. Het idee wordt door één leraar aangedragen en draagt bij aan een professionelere werkomgeving, de school als geheel en het verbeteren van het werkklimaat van leraren in het bijzonder.

B. Het idee maakt kans op draagvlak binnen de school en wordt in elk geval door de schoolleiding en meerdere leraren in de school gedragen.

C. Het idee heeft baat bij ondersteuning door Onderwijs Pioniers MBO.

D. Het idee is vernieuwend binnen de school.

E. Van het idee kan een positief effect worden verwacht op een of meer van de volgende terreinen:?a. (Mede-) eigenaarschap van de kwaliteit van onderwijs.?b. (Mede-) eigenaarschap van kwaliteit van werkbeleving.?c. (Mede-) eigenaarschap van schoolvisie en beleid.

Aanvrager

A. De aanvrager heeft een aanstelling als leraar en kan vertegenwoordiger van meerdere leraren zijn.

B. De aanvrager is bereid tijd te investeren in het uitwerken en realiseren van het ingediende idee.

C. De aanvrager neemt actief deel aan de drie LOF-labs en is bereid kennis te delen.

D. De aanvrager is aanwezig op een mogelijk LOF-festival in oktober 2019. De aanvrager weet dat het ingeleverde idee kans maakt op draagvlak binnen de school, zowel bij collega’s als bij de schoolleiding.

E. De aanvrager heeft niet als doel om commerciële activiteiten te ontplooien rondom het idee of een eigen bedrijf te betrekken bij de uitvoering.

Aanpak

A. Het idee is voldoende concreet geformuleerd.

B. De deelnemer legt tussentijds en na afloop verantwoording af en vult na afloop van elk LOF-lab en het Pioniersjaar een evaluatieformulier in.

7. Begeleiding

Naast financiële ondersteuning biedt het programma Onderwijs Pioniers MBO ook begeleiding. Het gaat om de volgende begeleiding:

Drie Labs en een coach. Voor gehonoreerde initiatieven wordt er in groepsverband een vaste coach benoemd. De coach denkt gedurende de looptijd van het programma mee, begeleidt de deelnemers in het proces van het opzetten van het initiatief en is ook tussentijds bereikbaar voor tips en adviezen. Verder zijn er LOF-labs waarop samen met alle andere deelnemers ervaringen uitgewisseld worden, kennis en inspiratie worden opgedaan en de voortgang wordt besproken. Deze Labs worden gezamenlijk met het programma LerarenOntwikkelFonds georganiseerd. Deelname aan de Labs en het Lerarencongres is integraal onderdeel van het programma en is verplicht. Het is niet toegestaan om een collega mee te nemen naar het LOF-lab, ook niet als deze collega betrokken is bij jouw LOF-initiatief. De enige uitzondering hierop is het tweede LOF-lab; waarbij het verplicht is om met je direct leidinggevende te komen.

Gebruik beeldmateriaal door CAOP
Door een aanvraag in te dienen ga je ermee akkoord dat beeldmateriaal, gemaakt tijdens LOF-bijeenkomsten, door CAOP kan worden gebruikt voor communicatie omtrent activiteiten van CAOP(nieuwsberichten, social media, flyers, e.d.).

8. Financiën en verantwoording van gemaakte kosten

Projecten ontvangen €4.000,- ter realisatie van het idee. Dit bedrag wordt beschikbaar gesteld via de schooladministratie. Het budget is bedoeld om naar eigen inzicht te besteden, zolang de besteding maar bijdraagt aan het realiseren van het idee. Het geld kan bijvoorbeeld besteed worden aan vervanging, het inhuren van externe expertise of materiële kosten. Materiële zaken die gekocht worden van het Pioniersbudget worden geen privé-eigendom van de deelnemer, maar eigendom van de school. Het aanschaffen van een computers, tablets en andere hardware is niet toegestaan.

Het bedrag zal in termijnen worden overgemaakt aan de administratie van de deelnemende school. Als de Pionier twee of meer dagen afwezig is bij de verplichte bijeenkomsten, wordt het gehele bedrag teruggevorderd. De administratie van de school zorgt ervoor dat het geld beschikbaar is voor de deelnemers. Pioniers maken over de uitbetaling zelf afspraken met hun schoolleiding over de administratieve afhandeling. De Pionier maakt aan het eind van traject inzichtelijk waar het geld aan is besteed. Dit hoeft niet door middel van een verantwoording via een accountant; een overzicht van de manier waarop het geld is besteed, voldoet.

9. Aanpassing voorwaarden

Aan de hand van opgedane ervaringen kunnen deze voorwaarden worden aangepast. Geldig is de meest recente versie die op deze pagina gepubliceerd is. Wijzigingen zullen geen invloed hebben op al verleende of toegekende bijdragen.

Den Haag, januari 2019